Často čteme, že mladí lidé opouští menší města kvůli studiu či práci a již se do svých rodných měst nevrací. Tento trend lze vidět i v datech – podíl obyvatel do patnácti let věku v rámci okresů mezi jednotlivými obcemi často velmi rozdílný: některé obce jsou hluboko pod republikovým průměrem (15,9 procent), jinde tento průměr naopak značně přesahují. Vylidňování menších obcí a přelidněnost velkých krajských měst se stává čím dál tím větším problémem. Tento trend nemusíme v našem městě dopustit, pokud se inspirujeme z dobré praxe: obce, ve kterých se mladým lidem chce žít, potřebují dostupné bydlení, kvalitní školy nebo lákavé zázemí pro trávení volného času.

Chceme, aby Písek byl dobrým místem k životu i pro mladou generaci – ve výsledku na tom vyděláme všichni.

Město, které není jen pro auta

Města nemůžou být uzpůsobena jen pro auta a kamiony. Potřebujeme více cyklostezek, parků, zahrádek pro restaurace a míst, kde půjde jen tak trávit volný čas. Do dalších rekonstrukcí píseckých ulic musíme začlenit i budování cyklopruhů, které přinese bezpečnost a díky kterým nemusí automobily a autobusy zpomalovat a cyklisty neustále předjíždět. Chceme městem podporovanou kulturu, koncerty, výstavy, vernisáže. Je smutné, když se život z přeplněných a dopravou ucpaných srdcí měst vytrácí do obchodních center. Měli bychom usilovat o výstavbu parkovacích domů, které spádově uleví veřejnému prostoru od přecpání auty a ponechá více místa pro lidi a nejen pro plechové miláčky. Chceme na komunální úrovni vymýšlet chytrá řešení, spádová parkoviště, dobře promyšlenou veřejnou dopravu a hlavně vrátit města a obce zpátky lidem.

Co dělat v komunále?

 • Zvážit projekty spádových parkovišť nebo parkovacích domů.
 • Posilovat veřejnou dopravu.
 • Začlenění cyklopruhů do budoucích rekonstrukcí ulic, jako potřebnou bezpečnost a plynulost silniční dopravy.
 • Rozumně nakládat s prostorem měst a pamatovat při tom na potřeby místních.
 • Výstavba cyklostezek a parkovacích míst pro kola.

Žít volným časem

V obcích a městech často chybí nabídka volnočasových aktivit pro mládež. Dětská hřiště a formy komunitních aktivit pro seniory se naštěstí stávají standardem, ale zapomíná se na nabídku pro mladé lidi. I této věkové skupině by měla radnice nabídnout možnosti jak smysluplně trávit svůj volný čas. Možností jsou například veřejný prostor v podobě komunitního centra (se zázemím pro studium, sociální život, odpočinek), skatepark, zóny pro legální street art. Způsobů, kterými by mladí lidé mohli a chtěli trávit volný čas je mnoho. Důležité však je, aby radnice těmto občanům naslouchala a mluvila s nimi o tom, co pro jejich život v obci může udělat. Podpoříme vznik studentských samospráv v co nejvíce městech, aby měli i mladí lidé možnost se podílet na chodu obcí a měst. Dobrou praxí je i vznik městských komisí pro dětí a mládež, ve kterých se sbírají podněty od aktivních studentů a žáků místních škol, ale i od pedagogů a pracovníků sociálních služeb se zaměřením na mládež.

Co dělat v komunále?

 • Pracovat na městě nebo obci s komisemi dětí a mládeže, sbírat podněty generace (zde je možné se inspirovat kupř. projektem žákovského participativního rozpočtu v Kutné Hoře, popsaným zde)
 • Zahrnout do spektra městských služeb i možnosti vyžití pro mládež a adolescenty.
 • Nebát se tvořit veřejné prostory, které myslí na potřeby mladé generace.
 • Výstavba a pravidelná údržba dětských a sportovních hřišť.
 • Poskytování městských budov volnočasovým kroužkům a aktivitám.

Dejte zelenou městům a klimatu

Z nějakého důvodu se často ve městech stalo módou jen kácet, betonovat a nevyužívat výhod přírody a zeleně. Nechceme chodit po rozpálených městech, kde není kam se schovat před sluncem. Potřebujeme více stromů, keřů, ale i rozumně udržovaných travnatých ploch, a to i v centrech měst. Musíme efektivně bojovat proti suchu, odvodňování a povodním. Chceme mít ve městě dostupná a udržovaná pítka a prvky na ochlazení před sluncem.

Co dělat v komunále?

 • Spolupracovat při nové výstavbě s odborníky na klima a životní prostředí a designovat rozvoj našeho města podle realistických potřeb pro dobré mikroklima.
 • Využít stávající strategické dokumenty města Písku a řídit se jimi.
 • Zprovoznit vodní prvky a provázat je se systémy udržitelné energie.

Řekněme ne nenávisti

Součástí koloritu naší komunální politiky jsou bohužel až moc často předsudky. Obtíže se soužitím s etnickými a národnostními menšinami by mnoho komunálních politiků rádo řešilo vystěhováváním, stavbou ghett za městy a selektováním, kdo je a kdo není občan první kategorie. Město by mělo být otevřené všem, konstruktivně řešit obtížné otázky a aktivně u svých občanů předcházet předsudečné nenávisti. Vysvětlovat význam kooperace a tolerance. A také, že nenávist není řešením, ať už motivovaná vůči rase, vyznání, sexuální orientaci nebo identitě.

Co dělat v komunále?

 • Čerpat odbornost z dokumentů jako je Evropská charta za rovnost žen a mužů na úrovni života ve městech a obcích.
 • Mapovat situaci ve městě nebo v obci. Reagovat na potřeby obyvatel a předcházet střetům, které vedou k polarizaci nálad.
 • Podporovat městskou policii a pracovníky prevence kriminality.
 • Hledat konstruktivní řešení pro integraci a prevenci sociálně patologických jevů.
 • Vytvářet a podporovat komunitní čas v segregovaných lokalitách a školách.

Dostupné sociální služby a prevence

Nejlepším způsobem, jak čelit nežádoucím jevům ve společnosti je jim předcházet. Měli bychom bojovat za dostupné služby sociální prevence. Prevence na městských a obecních školách by neměla být jen o strašení, ale měla by vycházet z metodik založených na datech. Je potřeba víc než jen desítky nudných debat o tom, že drogy jsou špatné. V moderním světě existují pro mladé lidi i jiné hrozby kromě závislostí. Chceme pomáhat osobám ohroženým sociálním vyloučením nebo těm, kteří už přišli o přístřeší. K tomu mohou pomoci například programy housing first, dostupné sociální a obecní bydlení a nízkoprahové služby. Stejně tak chceme zajišťovat dostupnější psychiatrickou a psychologickou péči i na komunální úrovni.

Co dělat v komunále?

 • Na obcí provozovaných školách zajišťovat kvalitní preventivní edukaci pro mládež.
 • Nezbavovat se obecního a sociálního bydlení a naopak posilovat jeho kapacity. V rámci větších projektů výstavby vyjednávat se staviteli poskytnutí části bytových prostor k těmto účelům.
 • Ověřovat místní a časovou dostupnost péče o duševní zdraví. Pracovat pro zvýšení dostupnosti s motivačními programy pro psychology, psychiatry a psychoterapeuty.
 • Vytvářet a podporovat komunitní centra, nízkoprahové služby a sociální poradenství.

👉 Odkaz na celý Program 2022 | Piráti Písecko (piratipisecko.cz)